In Dezbateri

1. Introducere

În calitate de firmă de audit care efectuează audituri statutare ale conturilor anuale ale entităților de interes public, SC PRODATACONS SRL publică acest raport anual privind transparența, în conformitate cu Cap.10, Art.46 al OUG nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și ale situațiilor financiare anuale consolidate.

Toate informațiile furnizate în acest raport se referă la situația societății la data de 31.12.2018, dacă nu este indicat altfel.

2. Descrierea statutului juridic și a structurii asociaților

Societatea funcționează ca o societate cu răspundere limitată, asociații fiind următorii:

– Bîrle Vasile 100%

3. Descrierea societății si obiectele de activitate

SC PRODATACONS SRL Tăuții Măgherăuș are ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi de audit financiar, contabilitate, consultanță financiară, analiză economico-financiară, servicii calculare costuri.

Societatea este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J24/114/2006, având Codul Unic RO 18314235. Obiectul de activitate principal este activităţi de contabilitate și audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal, cu codul CAEN 6920. Sediul societăţii este în localitatea Tăuții Măgherăuș, str. 24, nr.181, jud. Maramureș.

Capitalul social al societății, subscris şi vărsat, este în sumă de 200 lei, împărţit în 20 de părţi sociale în valoare de 10 lei. Natura capitalului social este privat 100%. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată.

Societatea este condusă de un administrator. Administratorul societății este domnul Bîrle Vasile. Administratorul are dreptul de a reprezenta și administra societatea cu puteri depline. Societatea acționează în conformitate cu Legea nr. 31/1990.

Desfăşurarea în bune condiţii a activităţii prezentate mai sus pentru societate este posibilă datorită personalului de care dispune: 2 salariaţi, toţi având studii de specialitate, fiind de profesie economişti. Activitatea acestora este direct coordonată de administratorul firmei, în persoana domnului dr. ec. Bîrle Vasile.

4. Descrierea sistemului intern de control al calității existent în firma de audit și o declarație a organismului administrativ sau de conducere privind eficacitatea funcționării acestui sistem

Societatea aplică sistemul intern de control al calității stabilit și prezentat în Manualul Procedurilor. Acest sistem include politicile și procedurile care abordează responsabilitățile de conducere pentru sistemul de control al calității din cadrul firmei de audit, cerințele etice, acceptarea clienților, a misiunilor și continuarea acestora, resurse umane, performanța în cadrul misiunilor și monitorizarea.

Sistemul intern de control al calității se referă la analiza de asigurare a calității misiunii.

Obiectivele politicii de control al calității reprezintă:
· Confidențialitatea
· Cerințe profesionale
· Aptitudini și competențe
· Instruirea profesională continuă
· Consultanța
· Acceptarea și menținerea clienților.

Analiza de asigurare a calității misiunii

Toate rapoartele legale de servicii de asigurare – inclusiv rapoarte de audit statutar asupra conturilor anuale sau asupra conturilor anuale consolidate ale entităţilor de interes public – sunt supuse unei analize de asigurare a calităţii misiunii înainte de emiterea raportului. Această analiză este efectuată de către partenerul misiunii de audit cu experienţă şi calificări profesionale suficiente si corespunzătoare.

O analiză de asigurare a calităţii misiunii cuprinde o revizuire a raportului de audit şi a situaţiilor financiare sau a altor informaţii financiare care fac obiectul raportului, al planului de audit, a rezumatului procedurilor de audit, a documentelor de lucru selectate şi a altor documente, după cum este cazul. Această revizuire include şi o discuţie cu partenerul care conduce misiunea de audit, cu privire la aspectele semnificative identificate în timpul misiunii de audit sau de revizuire. Natura, perioada şi anvergura revizuirii foilor de lucru adecvate unei anumite situaţii depind de numeroşi factori, inclusiv de importanţa, subiectivitatea şi complexitatea aspectelor verificate.

În cazul în care riscul misiunii este evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare decât normal, este necesară o revizuire mult mai aprofundată de un partener de audit, inclusiv revizuirea documentelor de lucru corespunzătoare care se concentrează asupra riscurilor identificate. Raportul de audit poate fi emis numai dacă cel care a efectuat analiza este mulţumit de raţionamentele şi concluziile exprimate de echipa de audit şi de respectarea Standardelor Internaţionale de Audit şi a altor reguli şi regulamente relevante.

5. Declaraţie a organismului administrativ sau de management asupra eficacităţii funcţionării sistemului

PRODATACONS SRL a elaborat şi a implementat un set complex de politici şi proceduri globale de control al calităţii auditului. Aceste politici şi proceduri respectă cerinţele Standardelor Internaţionale de Control al Calităţii emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB).
Societatea respectă legislaţia naţională şi ghidurile profesionale, precum şi cerinţele specifice mediului de afaceri.

Conducerea societăţii se declară mulţumită că sistemul intern de asigurare a calităţii funcţionează eficient în ceea ce priveşte obţinerea unei asigurări rezonabile că societatea şi personalul acesteia respectă standardele profesionale aplicabile şi cerinţele de reglementare şi legale şi că rapoartele de audit emise sunt corespunzătoare în circumstanţele date.

6. Indicarea datei când a avut loc ultima analiză independentă privind asigurarea calităţii

Ultima inspecţie privind asigurarea calităţii din partea departamentului de monitorizare și competenţă profesională din cadrul CAFR a avut loc la 08.10.2014.

Calificativul obţinut: A

7. Declaraţie privind practicile de independenţă ale firmei, care confirmă, de asemenea, efectuarea unei analize interne de conformitate cu privire la independenţă

Independenţa, integritatea şi obiectivitatea reprezintă piloni de susţinere ai politicilor stabilite de SC PRODATACONS SRL. În consecinţă evităm cu diligenţă orice aparenţă legată de un conflict de interese. Societatea si-a asumat angajamentul de a furniza servicii de o calitate înaltă în mod etic și independent.

8. Politicile societății privind pregătirea personalului, remunerarea acestuia şi independența

PRODATACONS SRL participă la un proces de pregătire continuă cu tot personalul profesional de audit. Programul de pregătire continuă cuprinde participarea la cursuri organizate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Toţi auditorii statutari înregistraţi respectă cerințele obligatorii suplimentare de continuare a pregătirii stabilite de ASPAAS sau Camera Auditorilor Financiari din România. Remunerarea singurului partener al firmei de audit cuprinde două elemente: compensarea funcției și compensarea performanței – ambele fiind legate de contribuțiile aduse în funcţiile respective. Compensarea funcţiei depinde de aria şi impactul responsabilităţilor partenerului. Compensarea performanței are legătură cu realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare an. Remunerarea se stabileşte în funcţie de obiectivele prevăzute pentru fiecare misiune.

Acestea includ:
• calitatea muncii
• excelența în furnizarea serviciilor pentru clienți
• creşterea veniturilor şi profitabilității
• calitățile de lider
• respectarea şi promovarea valorilor firmei

9. Informații financiare legate de societate:

În anul 2018 societatea a obţinut o cifră de afaceri de 190.997 lei din activităţi de audit, servicii financiare conexe, consultanță, având plătite la scadenţă toate obligatiile fiscale către bugetul consolidat al statului, bugetul local, cât şi toate taxele, cotizațiile către organismele profesionale.

10. Lista cu clienţii de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare in exercitiul financiar 2018 sunt:

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Maramureș

Data 19.03.2019
Administrator, Bîrle Vasile

SC PRODATACONS SRL – Raport privind transparența 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Lasa un comentariu

Contactează-ne!

Trimite-ne un mail